T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 

        Anayasamızın 168. Maddesi gereği tabi servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilmektedir. Ancak yine Anayasamızın 56. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek vatandaşların ve Devletin ödevidir.

        Kalkınmanın ve sanayileşmenin gereği olarak yürütülmesi zorunlu olan madencilik faaliyetlerinin bilinen olumsuz etkileri nedeniyle, mutlaka çevre ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi, diğer sektörlerle entegre bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Kamuoyundaki çevre duyarlılığı arttıkça, madenciliğe karşı tepkiler de aynı nispette artan bir ivme göstermektedir. Ekonomisinin en önemli iki kalemi tarım ve turizmden oluşan İlimizde, bu duyarlılığın en üst düzeyde olması, toplum bilinci açısından şüphesiz memnuniyet verici bir gelişmedir.

        Madencilik faaliyetleri ile çevrenin korunmasının birbirine tercih edilemeyecek kadar önemli olduğu unutulmadan, Madencilikle ilgili mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde, İl İdaresi Kanunu ile Çevre Mevzuatının İl Makamına, Mer’i Mevzuatın kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği yetki ile belirlenen ilke, prensip ve hükümlerin uygulanması gerekmekte olup uygulamalar Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından titizlikle takip edilecektir.

        İlimizin hassasiyetleri göz önüne alınarak ilgi yazıda belirtilen madencilik faaliyetlerinin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin hususlarda aşağıda tarif edildiği şekilde düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuş olup, ilgi yazımız yürürlükten kaldırılmıştı.

1- Madencilik faaliyetleri ile Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan tesislere Gayrisıhhi müessese İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı (GSM) verilmesi öncesi, maden işletme döneminde, terk talebi veya maden ruhsatının çeşitli nedenlerle hükümden düşmesi durumunda belirlenen hususların denetim görevi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinasyonunda oluşturulacak olan Orman Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yer aldığı denetim komisyonu tarafından titizlikle yerine getirilecektir. Ayrıca, söz konusu denetim komisyonuna, ihtiyaç halinde YİKOB tarafından diğer kurum ve kuruluşlardan da katılım sağlanması talep edilebilecektir. Komisyon üyesi kurumlar komisyon çalışmalarına etkin olarak katılım sağlayacaklardır.

2- İlimizdeki madencilik faaliyetlerinden, toplum ve Çevre sağlığına zarar verdiği denetim komisyonu tarafından tespit edilen işletmelerde çalışma saatleri ile ilgili ek düzenleme ve kısıtlamalara gidilebilecektir.

3- Madencilik faaliyetlerinde bulunan işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı alma aşamasında ilgili kurumlara verdikleri taahhütlere uygun çalışmalarının sağlanması, madenlerin naklinde ise çevre ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek uygun yol güzergâhının kullanılması sağlanacaktır.

4- Ruhsatlandırma öncesi ya da ruhsatlandırılmış işletmelerdeki alansal artışlarda yapılacak üretim faaliyetleri için ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulan proje tanıtım dosyalarının incelenmesi aşamasında, İlimiz özelindeki hassasiyetler dikkate alınarak Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kurumlarının görüşleri alınacak olup ihtiyaç duyulması halinde faaliyet yerinin özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de başvurulacaktır. Görüşüne başvurulan kurumlar kamu hizmet standardında belirlenen süreler çerçevesinde kurum görüşü taleplerini cevaplandıracaklardır.

5- Ruhsatlandırılmış ve faaliyette olan işletmelerde, faaliyet alanında herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılması planlanan üretimsel kapasite artışı projeleri için ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulan proje tanıtım dosyalarının incelenmesi aşamasında kurumlardan görüş alınmayacaktır.

6- Madencilik faaliyetlerinin terk talebi veya maden ruhsatının hükümden düşmesi ile maden sahasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumun tespiti halinde, işletmelerin tehlikeli durumun giderilmesi için gerekli çalışmaları yapması yönünde uyarılması, mülkiyeti orman olan maden sahalarında terk talebinin kabulünün Orman mevzuatlarına göre, tarım arazilerinde Tarım mevzuatlarına göre, hazine arazileri ile tapulama harici alanlarda Çevre ve Şehircilik mevzuatlarına göre onaylı Çevre Yönetim Planı ve/veya Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının uygulanması için durumun yetkili kuruma bildirilmesi sağlanacak, meydana gelebilecek olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi amaçlanacaktır.

        Ayrıca, madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında; bu yazıda belirlenen tüm hususlara ve Mer’i Mevzuat (İl İdaresi Kanunu, Maden Kanunu, Çevre Kanunu, Orman Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan mevzuat) hükümlerine uygun olarak çalışılacak olup, çalışılmadığının oluşturulacak olan Valilik denetim komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde mevzuatların kurumlara verdiği yetkiler çerçevesinde idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

        Bahsi geçen tüm bu hususların duyurulması amacıyla Kaymakamlıklar tarafından gerekli ilanlar yapılacak olup, Kaymakamlıklara bağlı kolluk kuvvetleri vasıtasıyla aktif olarak madencilik faaliyetinde bulunan tüm işletmelere tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
T.C. Antalya Valiliği 
Elmalı Mh. Cumhuriyet Meydanı
Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: 0242 2431880
Belge Geçer: 0 242 2488309
T.C. Antalya Valiliği Hizmet Binası 
Bayındır Mh. Gazi Bulv. No: 2 PK: 07030 
Muratpaşa / ANTALYA 
Telefon: 0242 2439791 
Belge Geçer:0 242 2489395